Tidöavtalet

Senast uppdaterad, 2022-11-27, info@gratis-pengar.se

Jag tycker att Tidöavtalet är bra på de flesta områden. Min förhoppning är att den nya regeringen hinner genomföra alla punkter i detta avtal under nuvarande mandatperiod eller åtminstone sätta igång saker så att man ser att det kommer att ske. Vi vet ju alla att det inte går att bygga nya kärnkraftverk på bara fyra år till exempel. I detta inlägg kommer jag bara att stolpa upp samtliga punkter i Tidöavtalet men rubrikerna säger det mesta. Den som vill lästa vidare om någon punkt kan själv gå vidare till Tidöavtalet och läsa vidare exakt vad det punkten innebär.

Hälso- och sjukvården

 • Ökad styrning och uppföljning av statlig a medel
 • Nationell plan och styrning av kompetensförsörjningen
 • S tärkt uppföljning av vårdens effektivitet och kvalitetsredovisning
 • Inrätta en nationell vårdförmedling i statlig regi för att kapa köer inom hälso- och sjukvården
 • Nationell lång siktig plan för att eliminera bristen på vårdplatser ska tas fram
 • Ökad samverkan i fler regionala centra, likt dagens sex regionala cancercenter
 • Reformera den dig itala infrastrukturen i vården
 • Nationell förlossning splan
 • Utbyggd primärvård
 • Rätt till en fast läkarkontakt
 • Cancervården och barncancervården ska ytterligare utvecklas och förbättras
 • Tandvårdsreform
 • Jämställd vård samt vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa
 • Anhörig satsning
 • Utveckla sjukvård i landsbygd och glesbygd
 • Utveckla apotekens roll i vårdkedjan
 • Gör sjukvården mer flexibel efter patientens behov och önskemål
 • Läkarens roll i vårdkedjan tydlig görs
 • Psykisk hälsa och suicidprevention
 • Stärk beroendevården
 • Kommunala läkare
 • Språkkrav ska utredas för personal i äldreomsorgen
 • Personlig assistans

Klimat och energi

 • Förutsättningar för investeringar i ny kärnkraft
 • Utred återstart av planerbar elproduktion i södra Sverige
 • Nytt energipolitiskt mål
 • Nya regler för elmarknaden
 • Styrning av myndigheter, statliga verk samt ny forskningsinriktning
 • Lagändringar för ny kärnkraft
 • Bättre förutsättningar för kraftvärmen
 • Bättre förutsättningar för vattenkraften
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Energieffektivisering
 • Högkostnadsskydd, stöd till energibesparing och sänkta elpriser
 • Energimyndigheten
 • Översyn av stöd och styrmedel för ökad effektivitet
 • Laddinfrastrukturen byggs ut
 • Miljötillståndsprocesserna förenklas och förkortas
 • Förslaget om CCS (koldioxidinfångning) genomförs

Kriminalitet

 • Hemliga tvångsmedel
 • Utvisning av säkerhetshot
 • Dubbla straff för gängkriminella
 • Visitationszoner
 • Anonyma vittnen
 • Kriminalisering av deltagande i kriminella gäng
 • Vistelseförbud
 • Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen
 • Obligatorisk häktning i fler fall
 • Förverkande
 • Ansvaret för unga som är grovt kriminella
 • Straff för unga lagöverträdare
 • Ny påföljd för unga
 • 24-timmarsgaranti i socialtjänsten
 • Lagen om vård av unga
 • Lagen om unga lagöverträdare
 • Föräldraansvar
 • Skärpta straff för vålds- och sexualbrott m.m.
 • Stärkt straffrättsligt skydd för poliser
 • Skärpta straff för gängrelaterad brottslighet
 • Fängelsepresumtionen avskaffas
 • Billighetsskälen samt de försvårande och förmildrande omständigheterna i brottsbalken ses över
 • Dagens form av mängdrabatt avskaffas
 • Återfall ska straffas hårdare
 • En ny påföljd: Förvaringsdom
 • Villkorlig frigivning
 • En stärkt nödvärnsrätt
 • Preskriptionsbestämmelserna ska revideras
 • En översyn av kamerabevakningslagen
 • Kriminalvården expanderas kraftigt
 • Överföring av straffverkställighet
 • Kriminalisering av rymning
 • Rätten till permission inskränks
 • En utredning om att hyra anstaltsplatser utomlands
 • Provokativa åtgärder
 • Anonymitet i brottsbekämpningen
 • Skadestånd
 • Kontaktförbud
 • Tullverket
 • Lag om särskild utlänningskontroll
 • Vapenlagstiftningen
 • Ett nationellt tiggeriförbud utreds
 • Bekämpa välfärdsbrottslighet
 • Pröva ett system med ungdomskriminalitetsnämnder och tillåt bevistalan mot unga i fler fall
 • Ny socialtjänstlag och brottsförebyggande insatser för att bryta nyrekrytering
 • Ny socionomutbildning
 • Breddad och skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterade maktstrukturer
 • Stöd och information till utsatta

Migration och integration

 • Inre gränskontroller till Sverige ska stärkas
 • Ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden, avskaffande av preskription m .m.
 • Utökat arbete och förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller och effektivt verkställighetsarbete
 • Samlat ansvar och intensifierat arbete för återvändandeverksamhet
 • Asyllag stiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten
 • Återinförd registrering för EES-medborgare
 • Begränsning av vidarebosättning till Sverige
 • Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring
 • Översyn av prövningen av asylansökan från säkra länder
 • Transitcenter ska införas för hela asylprocessen
 • Utred en möjlighet att utvisa en utländsk medborgare på grund av bristande vandel
 • Asylsökandes ansvar för kostnaderna för mottagandet
 • Skärpta krav för medborgarskap
 • Återkalla uppehållstillstånd i fler fall
 • Skärpta kontroller av vandel i utlänningsärenden
 • S kärpta villkor för anhörig invandring
 • Översyn av incitamentsstrukturer för frivillig återvandring
 • Folkräkning m .m.
 • Åtgärder för minskade tilldragningsfaktorer genom begränsade förmåner för icke-medborgare
 • Aktuella förmåner (nya regler för befintliga förmåner och bidrag för icke medborgare)
 • Förhöjd straffskala och regelskärpning ar mot barnäktenskap, tvångsgifte, månggifte och fullmaktsäktenskap
 • Fler utvisning ar på grund av brott
 • Villkorat bistånd och diplomatiska åtgärder för ökat återvändande
 • Begränsa rätten till försörjningsstöd
 • Utländsk finansiering av trossamfund och civila organisationer
 • Säkra bedömning ar av uppehållstillstånd p.g.a. studier
 • Rättssäkerhet på migrationsområdet
 • Integrationspolitikens målstruktur
 • Långsiktiga strukturer för att lyfta utsatta område
 • Samhällsintroduktion m .m
 • Bosättning för nyanlända
 • Sänkt etableringsstöd
 • Begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap
 • Ökade integrationsmöjligheter för de yngsta barnen

Skolan

 • Ge skolans styrdokument tydligare kunskapsinriktning
 • Utökad studietid
 • Betygssystem med kunskapsfokus
 • Förbättrad kunskapsuppföljning
 • Fler speciallärare och fler elever i särskilda undervisningsgrupper
 • Utökad studietid och lovskola samt obligatorisk läxhjälp för elever som behöver det
 • Fler spetsklasser
 • Läsning och läsförståelse av litterära texter ska få en större plats i skolan
 • Stärk rektors ansvar och befogenheter
 • Stärk lärarens befogenheter
 • Tydligare ordningsregler
 • Tryggare skolmiljöer och ökade insatser till särskilt våldsamma elever
 • Anmälningsplikt
 • Ny friskolelag
 • Obligatoriskt skolval med bättre information och kortad kötid
 • Utveckla lärarutbildningen
 • Minska lärarnas administrativa börda
 • Avlasta lärarna genom övrig personal
 • Utveckla lärarrollen
 • Gör lärarrollen mer attraktiv på de mest krävande skolorna
 • Statligt ansvar
 • Tydligare reglering av kvaliteten i skolans verksamhet
 • Satsning på läroböcker och andra läromedel
 • Ökade befogenheter för Skolinspektionen
 • Förbättra elevhälsan
 • Skärpt granskning av skolor med konfessionell inriktning
 • Snabbare integration och mer likvärdiga förutsättningar för nyanlända elever
 • Översyn av modersmålsundervisningen
 • Insatser mot hedersrelaterat förtryck och kränkningar på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet
 • Förstärk kopplingen mellan studier på gymnasienivå och yrkeslivet

Tillväxt och hushållsekonomi

 • Lägre administrativa kostnader för företagen
 • Bolagsskatter och kapitalskatter ska vara konkurrenskraftiga
 • Förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda
 • Stärk lärosätenas omställningsuppdrag.
 • Företagen bör ha goda incitament att investera i forskning
 • Omställningsstöd
 • Bromma flygplats ska bevaras
 • Villkoren för små och medelstora företag att växa
 • Ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal bör förenklas och underlättas
 • Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete
 • Alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter
 • En stor bidragsreform genomförs som gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och egen försörjning
 • Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet
 • Stärka drivkrafterna och möjligheterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet
 • Utreda det kommunala utjämningssystemet
 • Arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa bör mötas av lägre anställningskostnader
 • Bryta passiv långtidsarbetslöshet
 • Den arbetsmarknadspolitiska insatsfloran bör förenklas
 • Ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa bör utredas
 • Sänkt skatt på arbetsinkomster och pensionsinkomst
 • Ta fram förslag på hur pensionärernas ekonomi kan stärkas och valfriheten värnas
 • Lägre drivmedelspriser <<<<<<<<<<
 • Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri
 • Åtgärder för att skydda hushållen mot framförallt elprischocker
 • Reformer som bidrar till breddat ägande
 • Åtgärder för att minska barns utsatthet ska tas fram

Andra frågor

 • Public service
 • Rättighetsskydd för abort
 • Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde gentemot nyttoändamål
 • Fler lång a stipendier för kulturskapare bör inrättas
 • Tjänstemannaansvar ska införas
 • Vallagen analyseras
 • Det nya medielandskapet
 • Ett projekt ska genomföras för att stärka högstaligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn
 • En svensk kulturkanon ska tas fram
 • Djurvälfärdsutredning
 • Översyn av a rvsrätten
 • Allmänna a rvsfondens inriktning
 • Översyn av folkbildningsrådet

Jag skall komplettera detta inlägg med mer kommentarer om de olika områdena inom kort.

Källor

Tidöavtalet